ČESKÝ JAZYK

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ ZŠ

 

Český jazyk a literatura: Hodnocení a klasifikace

2. stupeň ZŠ

Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP a tematickými plány. Do celkové klasifikace je zahrnuto hodnocení z dílčích oblastí (mluvnice, sloh, literatura), aktivita, plnění zadaných úkolů a způsob vedení sešitu. Známky mají různou váhu. Ústní zkoušení a testy nemusí být hlášeny předem. Pololetní a čtvrtletní písemné práce budou hlášeny 2 vyučovací hodiny dopředu.

V rámci klasifikace je brán zřetel k SPU (krácení testů, více času na vypracování).

1. MLUVNICE

Pravopisné cvičení - váha 6

hodnocení:

1 chyba 1
2 - 3 chyby 2
4 - 5 chyb 3
6 - 7 chyb 4
8 chyb 5

Gramatické cvičení - váha 6

hodnocení dle tabulky nebo procentuálně

Diktát - váha 8

hodnocení:
1 chyba 1
2 - 3 chyby 2
4 - 6 chyb 3
7 - 10 chyb 4
11 chyb 5

V 9. ročníku je hodnocena interpunkce.

Čtvrtletní a pololetní písemné práce - váha 10

hodnocení dle tabulky nebo procentuálně

Procentuální hodnocení

100 – 90 % 1
 89 – 75 % 2
74 – 50 % 3
49 – 35 % 4
34 - 35 % 5

2. SLOH

Pololetní slohová práce - váha 10

hodnocené dle tabulky

3. LITERATURA

Hlasité čtení - váha 6, 1x za pololetí

Recitace - váha 4, 1x za rok

ČTENÁŘSKÝ DENÍK - váha 10

  1. ročník: 2 knihy/pololetí
  2. ročník: 3 knihy/pololetí
  3. ročník: 4 knihy/pololetí
  4. ročník: 5 knih/pololetí

Žáci donesou do stanoveného termínu seznam přečtených knih. Na přelomu května a června si z tohoto seznamu vylosují jednu knihu, o které napíší zadaný slohový útvar. Důraz bude kladen především na charakteristiku postav a vlastní zhodnocení četby. Žáci budou veškerá svá tvrzení dokládat na příkladech. Žáci vybírají knížky ze seznamu doporučené literatury. V 9. ročníku mohou žáci zvolit jednu knihu dle vlastního výběru, a to po schválení vyučujícím. SPU mohou mít během psaní slohového útvaru k dispozici seznam hlavních postav.


girl-160172_640