ŠKOLA

20

Škola je umístěna v historické budově zámku se zámeckým parkem. 

Oficiální název školy

Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1,
okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Adresa

Typ organizace

RED-IZO

Zřizovatel

Ředitel školy

Vzdělávací program

Charakter školy
 

Kapacita

Personální zabezpečení

Podzámecká 1, Kosmonosy, 293 06

Příspěvková organizace

750 31 418

600049311 

Město Kosmonosy, Debřská 223, Kosmonosy

Mgr. Milan Petráš

Škola v pohybu

Škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku

Škola celkem 515 dětí

Pedagogický sbor tvoří 23 učitelek, 6 učitelů, 5 asistentky pedagoga

Školní družina - 6 vychovatelek

7 správních zaměstnanců

Zázemí školy
Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velké školy. Nachází se v centru města Kosmonosy v areálu zámecké budovy v blízkosti parku. Od 1. 1. 2003 je samostatný právní subjekt, je tedy příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Kosmonosy. Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní a tělesnou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola má 9. ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku, na 2. stupni taktéž. Kapacita školy je 477 žáků ve školním roce 2019/2020.
Počet školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází sportovní hřiště, zahrada/park.
Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna. Žákům jsou k dispozici šatny.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 57 pracovních stanic, specializované učebny, pracovní stanice ve třídách. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, chemie, praktické vyučování, tělesná výchova, zeměpis. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování, které se nachází v budově školy. Škola se snaží nabídnout zajímavý program v době mimo vyučování, zapojujeme se do mnoha projektů. Školní hřiště s umělým povrchem nabízí využití v době výuky i mimo ni, je využíváno pro množství aktivit. Prostory jsou nabízeny k využití i veřejností v odpoledních hodinách. Prostředí školy má nové upravené nádvoří, na kterém se pořádají další akce školy. Škola organizuje lyžařské kurzy, školní výlety, školy v přírodě a školní akce související s výchovně vzdělávacím plánem, sportovní akce. Žákům je předkládána nabídka volitelných a nepovinných předmětů, od 1. ročníku výuka anglického jazyka a od 8. ročníku výuka němčiny jako druhého cizího jazyka. Provozujeme školní družinu a odpolední volnočasové aktivity. Naše škola spolupracuje s rodiči prostřednictvím rodičovského sdružení a školské rady. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Je zde také žákovský parlament. Žáci se mohou tedy prostřednictvím parlamentu podílet na řízení školy, kde mohou dávat podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhovat a sami organizovat své vlastní projekty.