ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je zřízena podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání.
Ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č.74/2005 o zájmovém vzdělávání ze dne 9.2. 2005.

  • Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek.
  • Družina realizuje příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost nespojenou s pobytem mimo místo školy, pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost a využívá otevřené nabídky spontánních činností.
  • Umožňuje účastníkům vyvážené odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.
  • Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky 1.stupně ZŠ, příležitostných a spontánních činností se mohou účastnit i žáci nezařazeni do ŠD, pokud to umožní kapacitní možnosti oddělení.
  • V době mimořádných prázdnin nebo volna je činnost ŠD zajištěna v potřebném rozsahu s případnými omezeními pokynů hygienika nebo jiných orgánů(v případě mimořádných situací).
  • Všechna oddělení ŠD využívají pro svoji činnost všechny prostory školy v návaznosti na charakter činnosti včetně tělocvičen, hřiště, nádvoří i přilehlý park.
  • Činnost družiny se také zaměřila i na besedy k různým tématům, hudební a recitační chvilky, tělovýchovným činnostem venku, esteticko-výchovným činnostem a mimořádným akcím – hledání pokladu, běh zámeckým parkem, návštěva muzea dějin Kosmonos, návštěva muzea Na Gruntě, exkurze do zahradnictví Hypša, návštěva Lorety, Minizoo v Mladé Boleslavi, hypocentrum v Kosmonosech, představení Škatuláci.
  • Cílem je oživení pravidelných činností a rozvíjení zájmů dětí o různá odvětví a podněcovat je k zapojení do veřejného života ve městě. Z finančních prostředků byly zakoupeny velmi oblíbené koloběžky, venkovní hry. Družinu v ranních hodinách využívají žáci, kteří dojíždějí.
Zařazení žáka do ŠD
O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné vzdělávací a zájmové činnosti rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce: její součástí je i písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.
Do ŠD jsou přednostně zařazování žáci 1. a 2. ročníků; žáci vyšších ročníků jsou do oddělení ŠD zařazování podle kapacitních možností. Při zařazování žáků je rovněž přihlíženo k sociálním podmínkám žadatelů a může být upřednostněn i žák vyššího ročníku (obtížné dojíždění, matka samoživitelka, čerpání mateřské dovolené, apod.)
Chování žáka
Po příchodu do ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny; bez vědomí vychovatelky neopouští prostory ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka v ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj, udělování a opatření k posílení kázně(napomenutí a důtka tř.učitele, důtka ředitele školy i klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

Potřeby do školní družiny
sportovní oblečení dle sezóny, sportovní obuv na ven, přezůvky do školní družiny, vše podepsané v látkovém sáčku.
Vychovatelé:
Jana Kortanová
Veronika Filipi
Iveta Dandová
Eva Knesplová
Eliška Štěpánová
Michaela Kalfiřtová
Telefon Kosmonosy:
+420 778 002 245
Telefon Horní Stakory:
+420 777 953 528