MATEMATIKA

„Hejného matematika – Hejného metoda“
je netradiční způsob výuky matematiky budovaný na metodě nazvané „Vyučování orientované na budování schémat“ (VOBS).
Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. To znamená objevováním zákonitostí, vztahů a přesahů různých prostředí. Efektivnost výuky je dána nejen edukačním stylem učitele, ale také didaktickým zpracováním učiva. Výuka je vedená v duchu genetického konstruktivismu a je zaměřená na budování mentálních schémat matematických didaktických prostředí, které pokrývají co nejširší škálu různých pohledů a porozumění vztahům, jevům, situacím. Daná matematická prostředí jsou nástroj tvořivosti a intelektu žáka, tak jako to je i v tzv.“ klasické matematice“.
Výuka touto metodou má už čtyři učebnice na druhý stupeň (učebnice jsou označeny písmeny A, B, C, D) a v pilotáži jsou již další díly. Nyní proběhl i tisk nových pracovních sešitů pro první stupeň, které mají novou grafiku a nová prostředí např. dětmi oblíbený vláček.
Výuka není dána metodou, ale je na učiteli, jak zajímavě a poutavě danou látku vyučuje a může pracovat i v tzv. „klasické matematice“. Hodiny mohou probíhat v takzvaném konstruktivistickém stylu učení, kde žák vztahy objevuje a nejsou mu předkládána hotová fakta, ani informace, které po čase zapomene. Jestliže, ale takto nedochází k efektivní výuce, pak musí přijít klasické naučení se např. vzorečku, protože bez toho bychom s žáky přešlapovali na místě a nemohli je dál vzdělávat. V každém způsobu výuky se objeví jedničkáři, ale i žáci kterým matematika tolik nejde.
Myslím si, že i kdybychom dělali nemožné a snažili se ze všech sil tak pokud daný žák nechce, nebude, ….. , nepomůže mu žádný způsob výuky matematiky. Matematika je jako každý jiný předmět a musí se procvičovat, prohlubovat, „Jenom trénink dělá mistry“. Autor: Mgr. Iva Strnádková