ŠKOLNÍ PARLAMENT

Vedoucí školního parlamentu: Mgr. Jiřina Fejfušová
Členové žákovského parlamentu jsou dva zástupci z každé třídy a pravidelně se schází na schůzkách.
Cíle:
-připomínky a náměty ke zlepšení chodu školy, řešení problémů vzniklých během školního roku
-seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
-vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
-zapojení žáků do života školy
-spolupodílení se na dodržování pravidel školy
-organizace školních akcí, soutěží, projektů
-spolupráce s vyučujícími
-učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
-zhodnocení práce ŠŽP za uplynulé období
-vést žáky k aktivnímu přístupu při dění ve škole
-dodržovat pravidla bezpečnosti ve škole i mimo ni
-pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt
-potlačovat projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
-vytvářet u žáků potřebu projevovat city ve svém chování, jednání a v prožívání životních situací
-naučit se šetrně zacházet s majetkem školy, vážit si pěkného prostředí ve škole i jejím okolí
Povinnosti a práva
-pravidelně se účastní jednání parlamentu, kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd
-zvolení zástupci prezentují názory celé třídy
-žáci se účastní života školy a školních akcí
-mohou přijít s vlastními návrhy a nápady
-předkládají vedení školy své připomínky a návrhy, mohou navrhnout řešení některých problémů
-žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky
http://www.parlament.webnode.cz