VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovná poradkyně:

Mgr. Jiřina Fejfušová

Umístění:
Kancelář výchovné poradkyně se nachází v mezaninu - hlavní vchod do budovy zámku, ihned vlevo po schodech.

Telefon:
+420 722 789 663
E-mail:
jirina.fejfusova@zskosmonosy.cz

Vzhledem k pracovní době rodičů je možné si domluvit individuální schůzku.
Bližší informace najdete zde: http://www.vychovnyporadce.webnode.cz

Zde najdete:


Oblasti působení výchovného poradce
1. Kariérové poradenství
- poradenská pomoc žákům při volbě povolání
- skupinové i individuální poradenství v této oblasti
- spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
- vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků
- spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství
2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost
- vyhledávání a orientační šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně
- zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, především ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou
poradnou
- zaměřit se především na práci:
a) se žáky se specifickými poruchami učení,
b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy
c) se žáky - cizinci
d) s talentovanými a nadanými žáky
3. Metodická činnost
- zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým pracovníkům
- vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost
- při  tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
- vedení při práci s nadanými žáky
- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
4. Informační činnost
- poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům
- zveřejňování důležitých informací výchovného poradce  pro rodiče na webových stránkách školy

PRŮBĚŽNĚ:
Výchovné komise problémových žáků,konzultace s rodiči, spolupráce s preventistou  soc.- pat. jevů na škole, konzultace s učiteli, pomoc začínajícím učitelům, kontrola schránky důvěry a řešení dotazů nebo stížností , 1x měsíčně nebo dle potřeby schůzky Parlamentu školy,aktualizace webových stránek výchovného poradce, spolupráce s OSPOD. Vypracovala: Mgr. Jiřina Fejfušová