PŘEDMĚTY

POVINNÉ PŘEDMĚTY
Vzdělávací oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace: Český jazyka a literatura, Anglický jazyk, Německý jazyk
Matematika a její aplikace: Matematika
Informační a komunikační technologie: Informatika
Člověk a příroda: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis
Člověk a jeho svět: Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda
Člověk a společnost: Dějepis, Výchova k občanství, Rodinná výchova
Člověk a zdraví: Tělesná výchova
Umění a kultura: Výtvarná výchova, Hudební výchova
Člověk a svět práce: Člověk a svět práce     
NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
Sborový zpěv (1.-5.ročník)

Charakteristika volitelných a nepovinných předmětů
Třída bývá na některé předměty rozdělena na skupiny.
Některé skupiny mohou mít vyučování buď v sudém (S) nebo lichém (L) týdnu podle kalendářního roku.
V některých hodinách současně učí ve třídě či skupině dva nebo tři učitelé.