INFORMAČNÍ SYSTÉM O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Národní projekt Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy byl zahájen v květnu 2010 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání.
Projekt navazuje na výstupy předchozího projektu VIP Kariéra (Vzdělávání – Informace – Poradenství), který byl realizován v letech 2005 až 2009.
Základním výstupem projektu je interaktivní Informační Systém o uplatnění Absolventů škol (ISA+) dostupný nahttp://www.infoabsolvent.cz který umožňuje optimální výběr ze vzdělávací nabídky, protože nabízí nejen údaje o oborech vzdělání či školách a jejich vzdělávací nabídce, ale tyto informace dále propojuje s dlouhodobými poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu práce a o potřebách zaměstnavatelů. Impulsem pro vznik tohoto systému byla potřeba poskytnout zájemcům o vzdělávání relevantní informace podstatné pro odpovědnou volbu vzdělávací a profesní dráhy a také nutnost zvýšit informovanost o oborech vzdělání a perspektivách uplatnění. V systému nechybí ani rady a doporučení pro všechny zájemce z oblasti kariérového rozhodování, příklady dobrých praxí zaměřené na problematiku vzdělávání a uplatnění zdravotně postižených či na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.
Tento systém je v provozu již od roku 2008, ale díky projektu VIP Kariéra II – KP byl graficky i obsahově inovován a rozšířen o řadu nových komponent a nástrojů, které většinou poptávali sami uživatelé, nebo vychází z legislativních změn. Mezi nejvýraznější novinky patří:
– možnost výběru oborů i školních vzdělávacích programů (ŠVP),
– nové videoukázky – představují práci v technických profesích i přípravu na ně,
– profitest – pomůže žákům základních škol při výběru oblasti vzdělávání,
– výběr podle obrázků – poskytuje snadnější orientaci ve vzdělávací nabídce SŠ,
– bez bariér až na trh práce – nová sekce věnovaná problematice žáků se zdravotním postižením a tématu předčasných odchodů ze vzdělávání,  
– jak na to – rady a doporučení – různé užitečné informace pro uživatele systému,
– syntetické stránky – obsahují soubor informací ke každé skupině oborů,
– filtry vzdělávací nabídky – podle zdravotního postižení, vzdálenosti od bydliště, formy studia, zřizovatele, ŠVP,
– fulltextové vyhledávání – najde na ISA+ odkazy související se zadaným výrazem.
Nezanedbatelnou část práce v projektu představuje udržování a aktualizace obsahové náplně ISA+. To vyžaduje nová šetření a analýzy, zejména v tomto období, kdy dochází k výrazným proměnám trhu práce. Tým pracovníků získává a zpracovává celý komplex informací o studiu i přechodu absolventů na trh práce či do terciárního vzdělávání, které vychází z analýz dat o počtech žáků a absolventů středních škol, dat o zaměstnanosti a nezaměstnanosti, rozsáhlých dotazníkových šetření zaměstnavatelů, pracovníků úřadů práce, žáků i absolventů škol. Pravidelně je také prováděna analýza inzerce, sledována shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání i úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu a jejich předčasné odchody ze vzdělávání. Významná pozornost je věnována i vývoji struktur zaměstnaných v ČR i v zemích EU. Všechny získané poznatky jsou zpracovány nejen v analytických studiích, ale i ve zjednodušené formě statických a dynamických stránek v systému ISA+.
Projekt se výrazně orientuje na podporu znevýhodněných a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Proto inovovaný informační systém www.infoabsolvent.cz respektuje potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i jinak znevýhodněných žáků. V rámci analytických činností bylo realizováno šetření mezi absolventy škol se zdravotním postižením s důrazem na jejich zkušenosti s volbou vzdělání a s přechodem na trh práce, či šetření zaměstnavatelů s dotazy na zaměstnávání absolventů se zdravotním postižením. V oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání bylo provedeno kvalitativní šetření mezi experty na tuto problematiku i šetření na školách a na úřadech práce. Všechny výstupy jsou uvedeny také na www.infoabsolvent.cz společně s řadou příkladů dobrých praxí v této oblasti.
V rámci projektu byl také vytvořen návrh koncepce integrovaného systému kariérového poradenství, zaměřený na informačně poradenské služby pro oblast počátečního vzdělávání v podmínkách schválených rámcových vzdělávacích programů a vytvářených školních vzdělávacích programů a návrh vazeb subjektů poradenských služeb v resortu školství a v resortu zaměstnanosti v poskytování informačně poradenských služeb pro jednotlivé cílové skupiny.
Dalším výrazným novým prvkem je informační poradenské pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky. Jde o koncepčně řešené, technicky dobře vybavené a fungující informačně poradenské pracoviště, které se bude opírat o datovou základnu ISA+. Toto Centrum kariérového poradenství bude příslušníkům cílových skupin poskytovat rovněž individuální, generované informace přesahující možnosti samoobslužného využívání informačního systému ISA+.

Projekt také zajišťoval akreditované e-learningové vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství. Na počátku byly vytvořeny nové vzdělávací moduly, zajištěna technická a tutorská podpora tohoto vzdělávání, pravidelné kontroly i vyhodnocení průběhu vzdělávání každého účastníka. E-learning jako forma vzdělávání pedagogických pracovníků se osvědčil již v rámci projektu VIP Kariéra jako efektivní metoda celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků, která jim umožňuje se vzdělávat časově nenáročným způsobem.

Důležitou součástí projektu byla také mediální informační podpora v oblasti kariérového rozhodování, publicita projektu na celorepublikové i lokální úrovni a zajištění marketingových činností.  Díky těmto aktivitám jsou poskytované informace více využívány mezi cílovými skupinami. V současnosti se k propagaci ISA+ a výstupů projektu přidala také síť pracovníků Informačních Center Mládeže (ICM) prostřednictvím besed a informačních návštěv přímo na základních školách. K rozšíření povědomí o možnostech ISA+ totiž přispěje i jeho využívání přímo při výuce tematických celků Výchova k volbě povolání a Úvod do světa práce.
Projekt pomáhá:
– žákům základních škol při volbě oboru vzdělání a výběru střední školy,
– žákům středních škol při rozhodování o pokračování ve vzdělávání a při přechodu na trh práce,
– výchovným-kariérovým poradcům a učitelům při poskytování kariérového poradenství a výuce témat Úvodu do světa práce,
– managementu škol při úpravách vlastní vzdělávací nabídky a inovacích školních vzdělávacích programů,
– úřadům práce a pracovníkům dalších státních institucí v orientaci ve vzdělávací nabídce i při koncepční práci,
– zaměstnavatelům v orientaci ve vzdělávacím systému a v komunikaci se školskou sférou.
Projekt a jeho informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce ISA+ na www.infoabsolvent.cz si získal vysokou oblibu a je vyhledávaným informačním zdrojem jak pro žáky základních a středních škol a jejich rodiče, tak pro kariérové poradce i další školské pracovníky. Vypovídají o tom jak vysoká návštěvnost webových stránek, tak i četné požadavky pracovníků MŠMT, novinářů i např. kariérových poradců. Tým realizující projekt VIP Kariéra II – KP (Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy) je přesvědčen, že projekt je a bude významným přínosem nejen pro cílové skupiny, ale že bude široce využíván i dalšími skupinami či pracovišti. Nejvýznamnějším efektem systému je pak skutečnost, že vytvořený informační systému ISA+ je trvale bezplatně přístupný žákům a jejich rodičům při rozhodování o jedné z nejdůležitějších životních voleb – volbě vzdělávací cesty a tím i budoucího povolání. (zdroj: http://www.infoabsolvent.cz/)