ŠKOLA

20

Škola je umístěna v historické budově zámku se zámeckým parkem. 

Oficiální název školy

Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1,
okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Adresa

Typ organizace

RED-IZO

Zřizovatel

Ředitel školy

Vzdělávací program

Charakter školy
 

Kapacita

Personální zabezpečení

Podzámecká 1, Kosmonosy, 293 06

Příspěvková organizace

750 31 418

600049311 

Město Kosmonosy, Debřská 223, Kosmonosy

Mgr. Milan Petráš

Škola v pohybu

Škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku

Škola celkem 515 dětí

Pedagogický sbor tvoří 23 učitelek, 6 učitelů, 6 asistentů pedagoga

Školní družina - 6 vychovatelek

7 správních zaměstnanců

O naší škole

Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace je škola plně organizovaná. Žákům poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svojí kapacitou 515 žáků a počtem zaměstnanců mezi středně velké školy. Od roku 2017 se škola skládá ze dvou budov. Hlavní a větší budova se nachází v centru města Kosmonosy. Jedná se o zámeckou budovu ze 17. století, jejíž součástí je i prostorné nádvoří a zámecký park. Druhá budova, bývalá malotřídní škola, se nachází v obci Horní Stakory cca 2 km od Kosmonos. Od 1. 1. 2003 je škola samostatným právním subjektem. Je tedy příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Kosmonosy. 

Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní a tělesnou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Škola má 9 ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. Na prvním stupni je zpravidla po třech třídách v ročníku, na 2. stupni po dvou. V kosmonoské budově je 19 kmenových tříd a v budově v Horních Stakorách jsou 2 kmenové třídy. Součástí školy jsou i dvě školní družiny s celkovou kapacitou max. 200 účastníků. V každém z objektů je výdejna obědů a moderní sociální zařízení. Škola dále disponuje sportovním hřištěm, tělocvičnou a zahradou jak v Kosmonosích, tak i v Horních Stakorách.  

Pro odbornou výuku jsou k dispozici odborné učebny pro výuku fyziky, hudební výchovy, informatiky a plně vybavená školní dílna. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu a možnost využití pracovních stanic v jednotlivých učebnách. 

V rámci ŠVP škola organizuje lyžařské kurzy a zájezdy v tuzemsku i v zahraničí, školní výlety, sportovně relaxační pobyty, tematické projektové dny a další školní akce související s výchovně vzdělávacím procesem. Žákům na 2. stupni je předkládána nabídka volitelných a nepovinných předmětů, od 1. ročníku probíhá se souhlasem zákonných zástupců výuka anglického jazyka a od 8. ročníku povinná výuka němčiny jako druhého cizího jazyka. Ve škole aktivně působí pěvecký sbor Jitřenky, který se svými vystoupeními s úspěchem prezentuje nejen na většině školních akcí, ale i na veřejnosti.

Škola se snaží nabídnout zajímavý program i v době mimo vyučování. Žáci mají možnost se zapojit do mnoha kroužků, jako je např. hra na hudební nástroje, keramika, sportovní hry, taneční výchova, šikovné ruce a anglická konverzace. Školní hřiště s umělým povrchem nabízí využití v podobě pořádání školních turnajů, utkání učitelé vs. žáci apod. Zámecká budova školy je po celkové rekonstrukci a společně s nádvořím a přiléhajícím parkem umožňuje pořádání tematických dnů a jarmarků, netradiční zámecké sportovní olympiády, hudebních koncertů, divadelních představení a dalších kulturně vzdělávacích akcí. 

Naše škola intenzivně spolupracuje se zákonnými zástupci prostřednictvím rodičovského sdružení a školské rady. Tato velmi dobrá, oboustranná komunikace a spolupráce je jedním z klíčových cílů školy a má zde dlouholetou tradici.  

Nedílnou součástí školního života se stal aktivně působící žákovský parlament. Žáci, zvolení zástupci jednotlivých tříd, se mohou prostřednictvím parlamentu spolupodílet na řízení a činnosti školy, např. formou podávání podnětů a připomínek k chodu a organizaci školy, navrhováním a organizací svých vlastních projektů, soutěží a dalších akcí.

Velmi dobrá je i spolupráce školy s jejím zřizovatelem, kterým je město Kosmonosy. Město vytváří materiální a finanční podmínky pro rozvoj školy a škola naopak přispívá ke zkvalitňování života v městě.