ČESKÝ JAZYK

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ ZŠ

Český jazyk a literatura: Hodnocení a klasifikace

2. stupeň ZŠ

Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP a tematickými plány. Do celkové klasifikace je zahrnuto hodnocení z dílčích oblastí (mluvnice, sloh, literatura), aktivita, plnění zadaných úkolů a způsob vedení sešitu. Známky mají různou váhu. Ústní zkoušení a testy nemusí být hlášeny předem. Pololetní a čtvrtletní písemné práce budou hlášeny 2 vyučovací hodiny dopředu.

V rámci klasifikace je brán zřetel k SPU (krácení testů, více času na vypracování).

1. MLUVNICE

Pravopisné cvičení - váha 6

Hodnocení:

1 chyba           známka 1
2 až 3 chyby   známka 2
4 až 5 chyb     známka 3
6 až 7 chyb     známka 4
8 chyb             známka 5

Gramatické cvičení - váha 6

hodnocení dle tabulky nebo procentuálně

Diktát - váha 8

Hodnocení:

1 chyba             známka 1
2 až 3 chyby     známka 2
4 až 6 chyb       známka 3
7 až 10 chyb     známka 4
11 chyb             známka 5

V 9. ročníku je hodnocena interpunkce.

Čtvrtletní a pololetní písemné práce - váha 10

hodnocení dle tabulky nebo procentuálně

Procentuální hodnocení

100 – 90 %   známka 1
 89 – 75 %    známka 2
74 – 50 %     známka 3
49 – 35 %     známka 4
34 – 35 %     známka 5

2. SLOH

Pololetní slohová práce - váha 10

hodnocené dle tabulky

3. LITERATURA

Do hodnocení může být zahrnuto hlasité čtení a recitace

ČTENÁŘSKÝ DENÍK - váha 10

  1. ročník: 2 knihy/pololetí
  2. ročník: 3 knihy/pololetí
  3. ročník: 4 knihy/pololetí
  4. ročník: 5 knih/pololetí

Žáci donesou do stanoveného termínu seznam přečtených knih. Na konci pololetí si z tohoto seznamu vylosují jednu knihu, o které napíší zadaný slohový útvar. Důraz bude kladen především na charakteristiku postav, vlastní zhodnocení četby a stručný popis děje. Žáci budou veškerá svá tvrzení dokládat na příkladech. Žáci vybírají knížky ze seznamu doporučené literatury. V 9. ročníku mohou žáci zvolit jednu knihu dle vlastního výběru, a to po schválení vyučujícím. Žáci s SPU mohou mít během psaní slohového útvaru k dispozici seznam hlavních postav a místo jedné knihy mohou zvolit film (tzn. například v 6. ročníku si vyberou 1 knihu a 1 film z doporučeného seznamu četby).


girl-160172_640