ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada

Po doplňkových volbách pracuje Školská rada od 10. října 2019 v tomto složení:

Předsedkyně: Ing. Jitka Umlaufová

Členové: Andrea Svobodová

Mgr. Petr Boubín

Mgr. Radka Řípová

Ing. Lenka Červená

Martin Macoun

Mgr. Lenka Černá

Mgr. Romana Karásková

Mgr. Zuzana Horáková 


Zasedání Školské rady ZŠ Kosmonosy 29. 8. 2019

Přítomni: Milan Petráš, Lenka Černá, Jiřina Vrabcová, Zuzana Horáková, Radka Řípová, Martin Macoun, Jitka Umlaufová, Petr Boubín

Program:

 1. Uvítání členů ŠR
 2. Zpráva ředitele školy o činnosti a odsouhlasení dokumentů
  • představení a odsouhlasení nového Školního řádu včetně přílohy Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků
  • představení a odsouhlasení Výroční zprávy za školní rok 2018/2019
  • představení a odsouhlasení upraveného Vzdělávacího programu školní družiny (nové označení dětí ve školní družině – účastníci)
  • odsouhlasení výuky angličtiny jako klasifikovaného předmětu od 1. ročníku

3. Informace:

 • od 1. 9. 2019 do školy nastupuje 478 žáků do 21 kmenových tříd, 1. třídy budou umístěny v odloučeném pracovišti v Horních Stakorách, doprava a dovoz obědů zajištěny, třídní učitelky: Ivana Železná, Hana Kapounová
 • základní informace ke školnímu roku 2019/2020 jsou v RPÚ a na webu ZŠ
 • plánované akce na školní rok 2019/2020 jsou v ročním plánu (jarmarky, lyžařský výcvik v Alpách, spolupráce s psychiatrickou nemocnicí, vystoupení pěveckého sboru, plánované projekty)
 • příprava Koncepce a dalšího rozvoje školy na období 2020/2021 – 2023/2024 (podílí se škola + ŠR + zřizovatel)
 • personální změny v pedagogickém sboru (noví učitelé a asistenti pedagoga)
 • personální změna v nepedagog. zaměstnancích (nový školník)
 • stavební úpravy – opraveny podlahy, zřízen nový kabinet
 • plánována rekonstrukce kotelny (jaro 2020), rekonstrukce počítačových učeben (červenec 2020), rekonstrukce podlah (4 místnosti), zavětrování vstupu do budovy v Horních Stakorách

4. Diskuze

Zapsala: Jitka Umlaufová

Zasedání Školské rady ZŠ Kosmonosy 17. 9. 2018

Přítomni: Mgr. Lenka Černá, Mgr. Radka Řípová, Mgr. Zuzana Horáková, Ing. Jitka Umlaufová, p. Libor Balák, p. Andrea Svobodová, p. Martin Macoun, Ing. Lenka Červená, Mgr. Milan Petráš, Mgr. Jiřina Vrabcová
Program:
1) Uvítání
2) Zpráva ředitele školy Mgr. Milana Petráše:
kádrová změna učitelů (odešlo 6 včetně MD), úvazky jsou naplněny, 
43 pracovníků, z toho 37 pedagogů a 6 správních zaměstnanců na škole je 479 žáků (317 – 1. st. + 162 – 2. st)
- škola má 2 zástupce: Mgr. Lenku Černou a Mgr. Ivu Strnádkovou
- návrat k papírové ŽK (souběžně s elektronickou)
3) Zpráva města:
ve stakorské škole se bude rušit knihovna a místo ní vzniknou prostory pro družinu
připravuje se projekt na rekonstrukci kotelny na zámku
4) Výroční zpráva školy byla jednohlasně schválena
5) Jednohlasně byly schváleny změny ve školním řádu, platí od 18. 9. 2018
6) V jednání je možnost obnovy školního plesu
7) Na funkci člena Školské rady rezignoval p. Libor Balák, v listopadu se budou  konat doplňkové volby
7) Výčet větších akcí školy a města v letošním školním roce:
- 19. 10. 2018 Běh zámeckým parkem
- 22. 10. 2018 Program k 100. výročí republiky
Vánoční jarmark
- Rozsvícení vánočního stromku
- Velikonoční jarmark
- Den řemesel
- Zámecká olympiáda (11. ročník)
- Dětský den (děti dětem)
- Den integrovaného záchranného systému
- Projekt Hrdá škola
- Lyžařský výcvik – Alpy
- Sběry papíru, žaludů, kaštanů, tvrdého pečiva, víček, oleje

Zapsala: Jiřina Vrabcová

Zápis z projednání školské rady ze dne 31. 8. 2018

Mailovou komunikací ze dne 31. 8. 2018 byly nadpoloviční většinou členů Školské rady schváleny změny v ŠVP.

Tyto změny se týkaly dvou bodů:

1) Mediální výchova – rozšíření i pro 8. a 9. ročník.
2) Německý jazyk – úprava ve výstupech z důvodu nového vyučujícího a nových učebnic.

Pro informaci ke ŠVP:

1) Anglický jazyk – výuka žáků bude probíhat od prvního ročníku, jako v předešlých letech.

Změny jsou zapracovány do ŠVP s platností od 1. 9. 2018.

Zapsala: Ing. Jitka Umlaufová, předsedkyně ŠR

Zasedání Školské rady ZŠ KOSMONOSY 8. 1. 2018
Prohlášení Školské rady, které vychází z jednání mezi členy Školské rady, starostou, místostarostou, zastupiteli města Kosmonosy a zástupci školy, které proběhlo 8. 1. 2018.
Za školskou radu bychom Vám rádi sdělili upřesňující informace ohledně rezignace ředitele školy Mgr. Jana Šilhána. Rezignaci podal pan ředitel 20. 12. 2017 na podatelnu Městského úřadu Kosmonosy, kde uvedl jako důvod své rezignace osobní „manažerské selhání“. Vzhledem k oficiálnímu podání je jeho rozhodnutí konečné, ostatní spekulace o odchodu jsou bezpředmětné. V současné době je městem pověřen dočasným vedením školy Mgr. Milan Petráš a jako zástupce ředitele školy zůstává Mgr. Lenka Černá. Na pozici ředitele školy bude vypsáno výběrové řízení.
Na základě různých lživých a mylných informací uvedených v médiích upřesňujeme danou situaci. Inkriminovaná paní učitelka skutečně požila alkohol v pracovní době, ale ne v míře, jak uvádí média. Ostatní přítomní pedagogové měli situaci plně pod kontrolou. Dohled nad dětmi byl zajištěn po celou dobu plaveckého výcviku a cesty zpět do školy. Dotyčná paní učitelka již ukončila pracovní poměr na ZŠ Kosmonosy.
Za Školskou radu chceme poděkovat Mgr. Janu Šilhánovi za jeho dlouholeté působení v pozici ředitele Základní školy Kosmonosy. Zároveň chceme vyjádřit plnou podporu dočasnému vedení školy a celému pedagogickému sboru. Pevně věříme, že ZŠ Kosmonosy bude i nadále patřit mezi atraktivní základní školu, o kterou bude zájem.

11.1.2018
Ing. Jitka Umlaufová
Předsedkyně Školské rady

Složení školské rady 2017/2018
Dne 7. listopadu 2017 proběhly volby do Školské rady.
Z řad pedagogů byly zvoleny: Mgr. Lenka Černá, Mgr. Zuzana Horáková, Mgr. Jiřina Vrabcová
Z řad rodičů byli zvoleni: Ing. Jitka Umlaufová, Ing. Andrea Svobodová, Libor Balák
Bylo odevzdáno 322 volebních lístků, z toho bylo 25 neplatných, 1 se zdržel hlasování. Pořadí: Balák Libor, Ing. Andrea Svobodová, Ing. Jitka Umlaufová, pro jednom hlasu získali:
p. Jánský, p. Bílá, p. Studničná. 
Za zřizovatele: Mgr. Radka Řípová,  Ing. Lenka Červená, Martin Macoun
Složení školské rady 2016/2017
Za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Lenka Černá, Mgr. Zuzana Horáková, Mgr. Jiřina Vrabcová
Za zákonné zástupce školy: Mgr. Markéta Petrášová, Ing. Jitka Umlaufová, Libor Balák
Za zřizovatele: Mgr. Radka Šrámková, Mgr. Jana Křížková, Ing. Lenka Červená
Složení školské rady 2013/2014
15.4. Doplňující volby do Školské rady. Ziskem 130hlasů byl zvolen pan Libor Balák.
Složení školské rady 2011/2012
Za zřizovatele: Mgr.Miloš Podlipný, Mgr. Radka Šrámková, Ing. Lenka Červená
Za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Lenka Černá, Mgr.Dana Morávková , Mgr.Jiřina Vrabcová
Za zákonné zástupce: pí.Martina Špádová, Markéta Petrášová, Ing. Jitka Umlaufová
Složení školské rady 2010/2011
Za zřizovatele: Mgr.Procházková Zdeňka , Mgr. Štěpánová Dagmar,Mgr. Dyškantová Jana
Za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Černá Lenka, Mgr. Železná Iva, Mgr. Vrabcová Jiřina
Za zákonné zástupce: pí.Špádová Martina - předsedkyně, pí. Kubíková Miroslava, pí. Kovaříková Monika
Školská rada má diskusní fórum, které můžete navštívit na webových stránkách www.vysluni.net/forum
Vážení rodiče,
Podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělání (školský zákon) se s  účinností od školního roku 2005/2006 při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán
školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí  právnické osoby více těchto škol,je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazem obcí, plní úkoly zřizovatel, podle věty první a druhé, ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci
nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Ředitel školy zajistí v  souladu s  volebním řádem řádně uskutečnění voleb do školské rady. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce  je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K  přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
Podle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školská rada:
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v  základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k  rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení  hospodářství
 • projednává inspekční zprávy české školní inspekce
 • podává podněty o oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní zprávy

Zasedání školské rady dne 9. 9. 2008
Program:1. Seznámení s výroční zprávou školy za rok 2007/2008  Školská rada byla seznámena s výroční zprávou bez připomínek2. Seznámení s vlastním hodnocením školy za uplynulé sledované období. Školská rada byla seznámena s hodnocením bez připomínek, pouze při dotazníkovém šetření mezi rodiči, pracovat a vysvětlit význam rodičům3. Školská rada byla seznámena s plánem úkolů na letošní školní rok4. Školská rada se usnesla na volbě nových členů, doplnění počtu ze strany rodičů - 2, ze strany města - 2, ze strany učitelů - 1. Volby proběhnou na podzim. Další schůzka již v novém složení proběhne v listopadu.5. Školská rada upozorňuje na narůstající počet dětí ve škole a nutnost vybudování nových učeben v dohledné době. Dále by bylo nutné zvětšit počet parkovacích míst u školy pro rodiče.Přítomni: pí. Procházková, pí. uč. Železná, pí. Špádová, pí. Kudlíková, pí. zástupkyně Černá, p.Kancnýř1. Představení nových členů: za rodiče p. Kovaříková a p. Kubíková, za učitele p.Vrabcová2. Noví členové byli seznámeni s funkcí školské rady a obdrželi znění školskéhozákona o školské radě3. Rozloučení s členy rady, kteří ve funkci končí: p. Kudlíková a p. Kancnýř4. Volba nového předsedy školské rady: navržena a všemi hlasy schválena p.Špádová5. Škola informovala radu o problému kouření žáků a o přijatých opatřeních - konkrétní případy budou řešeny s rodiči, vedením školy a výchovným  poradcem - informace o pravidlech a postizích žáků v případě kouření a informace o zákazu používání mobilních telefonů při vyučování budou předávány rodičům na první třídní schůzce ve školním roce6. Seznámení s ekologickými projekty školy7. Podmínky pro využívání zámeckého sálu: žádost o zvážení změny pravidel předávání klíčů od sálu a přebírání sálu po akci školy - škola si po žádosti vyzvedne klíče na úřadě, pracovník úřadu převezme sál po akci osobně od osoby, která za akci ve škole zodpovídá
Zapsala Ivana Železná

Zasedání školské rady dne 30. 8. 2007
Přítomni: předseda Aleš Kancnýř, Martina Kudlíková, Mgr. Zdena Procházková, Mgr. Lenka Černá
Mgr. Květa Pulchartová, Mgr. Ivana Železná, ředitel školy Mgr. Jan Šilhán
Program:
1. Seznámení s Výroční zprávou školy
2. Seznámení s obsahem Klasifikačního řádu
3. Seznámení se Školním vzdělávacím programem. Všechny uvedené dokumenty byly odsouhlaseny členy rady.
4. Z debaty o srovnávacích testech pro žáky, vzešel návrh, aby poplatky za testy pro žáky 3., 5. a 9. ročníku hradilo SRPŠ.
5. Vyhodnocení jednání s MÚ Kosmonosy o zlepšení bezpečnosti žáků při přecházení silnice (podmět ze dne 15. 12.). Situace se zlepšila vyznačením barevných přechodů. S dalšími návrhy na zvýšení bezpečnosti seznámí členy zastupitelstva zástupkyně starosty p. Procházková. Zapsala: Ivana Železná. Kosmonosy 30. 8. 2007

Zasedání školské rady dne 5. 12. 2006
Přítomni: předseda pan Aleš Kancnýř, Martina Kyslíková, Jana Dyškantová, Dagmar Štěpánová, Mgr. Lenka Černá, Mgr. Květa Pulchartová, Mgr. Ivana Železná, Mgr. Martina Špádová
Program:1. Informace o přípravě školních vzdělávacích plánů
2. Seznámení s výroční zprávou školy a její schválení
3. Seznámení se školským řádem4. Hodnocení a klasifikace žáků - pravidla obsažena ve školním řádu, hodnocení žáků s  poruchami učení na základě individuálních učebních plánů, možnost ústního hodnocení
Připomínky rodičů:
Bezpečnost dětí při cestě do a ze školy - přechod pro chodce především přes silnici směrem na Debř n.J.
Pan  Kancnýř podá písemný podnět na městský úřad (např. příčné prahy )
Nabídka vybavení školy dalšími počítači především do tříd1. stupně
Dotaz rodičů na možnost pojištění žáků a učitelů pro případ poškození majetku (nelze zřídit, škola má pouze úrazové pojištění)Připomínky rodičů k  rozvrhu - projednáno se zástupkyní ředitele
Proběhla volba zástupce školské rady v komisi na volbu nového ředitele školy-zvolena paní Jana  Dyškantová.
Zapsala:Ivana Železná

Zasedání školské rady dne 28. 3. 2006
Přítomni: David Blažek, Aleš Kancnýř, Martina Kyslíková, Zdeněk Louženský, Jana Dyškantová,  Mgr. Lenka Černá,  Mgr. Květa Pulchartová, Mgr. Ivana Železná
Jako host: Mgr. Zdenka Procházková, Mgr. Štěpánka Štěpánová, Omluvena: Mgr. Dagmar Špádová
Program:1. Pan Blažek oznámil umístění informací o činnosti a pravomocech školské rady na webových stránkách školy a informace o diskusním fóru2.Ředitelka školy a učitelé seznámili školskou radu s probíhající přípravou rámcového vzdělávacího plánu - hlavní důraz je kladen na výuku cizích jazyků a informatiku3. Zástupce starosty Zdeněk Louženský seznámil radu s projektem přestavby nové školní výdejny obědů. Předpokládané datum dokončení v srpnu 2006.
Zapsala: Ivana Železná

Zasedání školské rady dne 29. 9. 2005
Přítomni: Zdeněk Louženský, Dagmar Štěpánová, Mgr. Lenka Černá, Mgr. Květa Pulchartová, mgr. Ivana Železná, David Blažek, Aleš Kancnýř, Martina Kyslíková, Omluvena:Jana Dyškantová
Program:
Seznámení s pravomocemi školské rady
Volba předsedy a místopředsedy školské rady.
Předsedou školské rady byl zvolen sedmi hlasy pan David Blažek. Místopředsedou školské rady byl zvolen sedmi hlasy pan Aleš Kancnýř.
Projednání a schválení jednacího řádu školské rady. Jednací řád byl schválen osmi hlasy.
Zapsala: Ivana Železná