Uvádějící učitel

Concept of teamwork: Close-Up of hands business team showing unity with putting their hands together.
Uvádějící učitel je pomocník, rádce, ochránce začínajícího učitele na škole. Ne tedy jen začínajícího učitele po škole, ale i učitele přicházejícího z jiného pracoviště. Je to zkušený učitel s dobrou znalostí konkrétní školy, výchovných i vzdělávacích metod, s oborovými znalostmi, se schopnostmi kolegiální pomoci a spolupráce, ale také ochotou předávat své životní zkušenosti a podporovat “nováčka“ jak v odborné, tak v psychické rovině.
Metody práce uvádějícího učitele
Uvádění začínajícího kolegy může mít ze strany uvádějícího učitele spoustu podob a v rámci spolupráce může být současně využíváno více metod práce. Jednou z metod, může být koučování, „které je sice charakteristické spíše pro pomáhající a manažerské profese“, ale tuto metodu lze využít při posilování odpovědnosti za vlastní rozhodování a při zvyšování sebedůvěry začínajícího učitele při pedagogické práci. (Lazarová, 2010, s. 255-256).
Další metodou, je provádění supervize např. při vzájemných hospitacích s následnými rozbory a následných diskusích s cílem zlepšit práci, pravidelné konzultace atd. Při uvádění do praxe ve škole to znamená, že na jedné straně stojí uvádějící učitel a na straně druhé začínající učitel. Uvádění absolventů do praxe je v podstatě jejich další forma vzdělávání.
–          Instruktáž – při zpracování administrativních materiálů
–          Rotace práce – zastat pracovní pozici jiného kolegy
Každý nastupující učitel se musí na svém novém působišti nejdříve zorientovat. To znamená seznámit se s vedením školy, s kolegy a žáky, s vybavením a zvyklostmi na dané škole a samozřejmě i se svými povinnostmi. Školská terminologie tento proces nazývá tzv. uvádění učitelů do praxe.
Základní zásady uvádějícího učitele:
– Nabídnout, ale nenutit a nevnucovat svoji pomoc.
– Nehodnotit jeho vzdělání a schopnosti a pomoci mu tak, aby to nevypadalo jako poučování, či mentorování, ale jako kolegiální debata.
– Nezrazovat od postupů a metod, které se nepovedly.
– Svými informacemi a názory předem neovlivňovat postoje a přístupy učitele k lidem, postupům a věcem.
– Jednat citlivě, taktně, jako s rovnocenným partnerem a nezapomenout na přiměřenost (třeba k věku, může se jednat i o daleko staršího kolegu)   
  k jeho individuálním schopnostem a někdy i možnostem.
Ještě bych dodala, že by měl být shovívavý a chápavý a neměl by nezdařilé pokusy vícekrát zmiňovat. Práce učitele požaduje v mnoha ohledech týmový přístup, a tudíž je přirozené se podporovat a vzájemně si pomáhat.
Pracovní náplň uvádějícího učitele
Je zcela zřejmé, že nelze zmapovat všechny činnosti, aktivity a situace, ve kterých se nastupující učitel s příchodem na nové pracoviště ocitne.
Náplň práce se dá rozdělit do následujících oblastí a ke každé přiřadit konkrétní body:
Seznámení s provozem školy
– školní řád, administrativa a ostatní dokumenty, povinnosti dohledu na chodbě, šatně, organizování činností mimo školu (výlet, exkurze, divadla), materiální zajištění (odborné učebny, kabinety, atd.), seznámení s areálem školy a možnostmi jeho využívání
Pomoc při přípravě a realizaci výuky
– pomoc při metodických a kázeňských problémech, mezipředmětové vztahy, sestavování tematických plánů
Pomoc v oblasti rozvíjení vztahů s rodiči
– představení forem kontaktu školy a rodiny na dané škole, práce s rodiči handicapovaných, problémových a nadaných žáků
Seznámení s prací třídního učitele a s výchovnou prací školy
– seznámení s povinnostmi a činnostmi třídního učitele na dané škole, informace o širší problematice výchovného poradce, možnost spolupráce  s ostatními kolegy, pomoc při integraci žáků, metodická pomoc při přípravě a vedení třídních schůzek, při navazování kontaktů a spolupráce s rodiči
Informace o ostatních okolnostech a provozu školy
– orientace ve společenském, veřejném a politickém životě obce, image školy, zvláštnosti lokálního prostředí školy a jeho vliv, provozní podmínky školy, možnosti spolupráce s pedagogickou poradnou, výchovnými a poradenskými centry, orgány sociální péče, diagnostickým ústavem, lékaři, policií, zájmovými organizacemi, seznámení s dalšími možnostmi vzdělávání učitelů, kariérního růstu, metodickými schůzkami, pedagogickými časopisy
I když se zdá být výčet činností velice obsáhlý, přesto není zdaleka kompletní. Nelze vypsat všechny otázky, které se učiteli promítají v hlavě, všechny problémy a situace, ve kterých se dennodenně učitel ocitá. Je toho příliš mnoho. Proto práce uvádějícího učitele nekončí v září, ani v říjnu, ale trvá celý školní rok.
Aby byl zkušený učitel dobrým mentorem, musí podle mého názoru mít pro svého chráněnce čas a být mu snadno a ze začátku pořád dostupný, nesmí svou pomoc vázat na osobní sympatie a usilovat o přílišné napojení nováčků na sebe, nesmí se snažit vytvořit novou kopii sebe sama a nesmí se nechat zneužívat. Je potřeba najít optimální rovnováhu. Autor: Mgr. Iva Strnádková

You may also like...