INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD

Informace ředitele školy

k organizaci zápisu k povinné školní docházce

do Základní školy Kosmonosy pro školní rok 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce do Základní školy Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav, příspěvkové organizace pro školní rok 2021 / 2022 se uskuteční v souladu s metodickým doporučením MŠMT pro organizaci zápisů a v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád). V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude organizace přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zároveň bude nutné dodržovat mimořádná opatření vydaná státními orgány k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Zápis k povinné školní docházce do Základní školy Kosmonosy bude probíhat distančním způsobem s tím, že tradičních motivační část a přítomnost dětí ve škole nebude v letošním roce součástí zápisu.  

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitel Základní školy Kosmonosy v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona takto:

v termínu od 1. dubna do 23. dubna 2021

Vzhledem k výše uvedenému distančnímu způsobu zápisu současná situace vyžaduje:

1. Organizování zápisu bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňováno, pokud je to možné, bude podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné řediteli ZŠ Kosmonosy doručit ve stanoveném období pouze následujícími způsoby:  

  • do datové schránky ZŠ Kosmonosy na adresu: kiimnne (datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma, odeslání žádosti škole je též zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/),
  • e-mailem, ale pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: ivana.strnadkova@zskosmonosy.cz (do předmětu e-mailu napište označení „ZÁPIS 2021“),
  • poštou v obálce označené „ZÁPIS 2021“ na adresu:

ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy (pro uznání žádosti je rozhodující datum podání na poštu),

  • osobním podáním ve škole v pondělí a ve středu v předem domluveném čase na tel. 778 002 279. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude škola organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud bude podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce vyplní a odevzdá zákonný zástupce požadované údaje v souvislosti se školským zákonem. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Každá žádost zákonného zástupce o přijetí k povinné školní docházce bude školou zaregistrována a zákonný zástupce obdrží telefonicky (sms) přidělené registrační číslo nahrazující jméno dítěte. O přijetí dítěte nerozhoduje den a ani čas podání žádosti v termínu.  

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti Kosmonosy nebo Horní Stakory. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí bude ověřeno ředitelem školy na matrice MÚ Kosmonosy. Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny minimálně dvě třídy 1. ročníků a obě budou v následujících dvou letech umístěny v budově školy v Horních Stakorách, včetně stravování a školní družiny. Pro přepravu dětí bude zajištěn školní autobus.  

Pro školní rok 2021/2022 budou ředitelem školy přijímány i žádosti zákonných zástupců dětí z nespádových oblastí. V případě překročení kapacity školy bude o přijetí takového dítěte transparentně rozhodnuto ředitelem školy. 

Při podání žádosti zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky o jeden rok je nutné toto doložit doporučením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost školských poradenských zařízení není krizovým opatřením přerušena. Správní řízení o zápisu bude v tomto případě přerušeno do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je ředitelem školy stanoveno období v rozmezí od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

3. O přijetí dítěte bude rozhodnuto ředitelem školy. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní školu Kosmonosy je výsledkem správního řízení (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) dle školského zákona. Toto rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na vývěsce před školou (zámkem) a na webových stránkách školy (www.zskosmonosy.cz) po ukončení přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. V případě odvolání zákonných zástupců z důvodu nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání postupuje ředitel školy v souladu s platnou legislativou.

Formuláře žádostí jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy:
www.zskosmonosy.cz/dokumenty/ ve složce
Formuláře pro zápis do 1. třídy.

Bližší informace k zápisu poskytne vedení školy na tel. +420 778 002 279 nebo na e-mailu: ivana.strnadkova@zskosmonosy.cz

Na webové stránce http://vychovnyporadce.webnode.cz/ najdete další odborná doporučení a informace k zápisu.

You may also like...