OMLUVENKA

[vfb id=1]

Elektronická omluvenka slouží k rychlé informaci třídního učitele, nenahrazuje však písemnou omluvu v omluvném listě.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem neznámých, je zákonný zástupce povinen třídnímu učiteli do 3 dnů sdělit důvod nepřítomnosti:

  • po skončení absence je žák povinen neprodleně (tzn. v den příchodu do školy) předložit třídnímu učiteli omluvenku, na které je uveden důvod nepřítomnosti.
  • omluvenka je podepsána jeho zákonným zástupcem, případně doložena lékařským potvrzením.
  • trvá-li nepřítomnost déle než 5 dní, je nutné v odůvodněných případech předložit potvrzení ošetřujícího lékaře.

Po návratu do školy žák neprodleně předloží omluvenku v omluvném listě třídnímu učiteli.

Potřebuje-li žák na základě písemného požadavku rodičů z vážných důvodů uvolnit z vyučování během dne, požádá:

  • příslušného vyučujícího, jedná-li se o jednu vyučovací hodinu
  • třídního učitele, jedná-li se o více než jednu vyučovací hodinu
  • uvolnění z vyučovacích hodin informuje příslušné vyučující daných předmětů.
  • v případě společenské, kulturní či sportovní reprezentace uvolňuje žáka ředitel školy.

Každá absence uskutečněná bez dodržení uvedených ustanovení se považuje za neomluvenou se všemi důsledky.