INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis se bude konat ve dnech:

14. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin
a 15. dubna 2023 od 9:00 do 11:00 hodin

Náhradní zápis se bude konat
dne 19. dubna 2023 od 13:00 do 15:00 hodin

(Je určen dětem, které v době běžného zápisu jsou nemocné. Rodiče oznámí škole změnu termínu.)


KRITÉRIA PŘIJETÍ

Přednostně budou zařazeny děti s místem trvalého pobytu v Kosmonosech a v Horních Stakorech.

Dalším kritériem je posilování sourozeneckých vztahů.


Termíny zápisu do 1. tříd se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.

Jedná se pouze a výlučně o osoby:

- kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

- kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.


Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/24
Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace
I. Právní rámec 
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:
§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce,
a  to    v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, tedy děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku 6 let.

Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.


Více informací na webových stránkách
Výchovný poradce - zápis do 1. tříd

 

 

You may also like...