ZŠ Kosmonosy

Informace ředitele školy pro zákonné zástupce
žáků 2. stupně

Z důvodu dodržení mimořádných hygienicko-epidemiologických opatření při vzdělávacích aktivitách žáků 1. stupně a vzhledem k personálním a prostorovým podmínkám školy,
nebude od 8. 6. 2020 umožněna pravidelná přítomnost
žáků 2. stupně v ZŠ Kosmonosy.

Výuka žáků 2. stupně bude i nadále v plném rozsahu probíhat distanční formou. K aktivitě žáků se bude přihlížet při závěrečném hodnocení za školní rok 2019/2020.

Bližší informace k organizaci závěru školního roku obdrží zákonní zástupci prostřednictvím třídních učitelů.

papir

Informace od ředitele školy
k organizaci zápisu k povinné školní docházce
do Základní školy Kosmonosy pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce do Základní školy Kosmonosy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v souladu s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, přijatým v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu. 

Zápis k povinné školní docházce do Základní školy Kosmonosy proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Motivační část nebude v letošním roce součástí zápisu. Zápis se uskuteční v období stanoveném školským zákonem. 

Dobu zápisu do prvního  ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitel Základní školy Kosmonosy v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona, a to:

v termínu od 1. dubna 2020 do 27. dubna 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením současná situace vyžaduje: 

 • organizování zápisu bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňováno, pokud je to možné, bude podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání    (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné řediteli ZŠ Kosmonosy doručit ve stanoveném období pouze následujícími způsoby:

 • do datové schránky ZŠ Kosmonosy (kiimnne)
 • e-mailem pouze s uznávaným elektronickým podpisem na adresu ZŠ Kosmonosy: skolakosmonosy@seznam.cz (do předmětu e-mailu napište ZÁPIS“)
 • poštou v obálce označené ZÁPIS na adresu: 

        ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy

 • osobním podáním ve škole v době současných úředních hodin, tj. v pondělí a ve středu od 08:00 do 09:00 hodin, příp. v jinou dobu pouze po předchozí telefonické domluvě a souhlasu ředitele školy. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude škola organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud bude podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce vyplní a odevzdá zákonný zástupce požadované údaje v souvislosti se školským zákonem. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. 

Každá žádost zákonného zástupce o přijetí k povinné školní docházce bude školou zaregistrována a zákonný zástupce obdrží telefonicky (sms) přidělené registrační číslo nahrazující jméno dítěte. O přijetí dítěte nerozhoduje den a ani čas podání žádosti v termínu.  

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti Kosmonosy nebo Horní Stakory. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí bude ověřeno ředitelem školy na matrice MÚ Kosmonosy. 

Pro školní rok 2020/2021 budou ředitelem školy přijímány i žádosti zákonných zástupců dětí z nespádových oblastí. V případě překročení kapacity školy bude o přijetí takového dítěte transparentně rozhodnuto ředitelem školy.  

Při podání žádosti zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky o jeden rok je nutné toto doložit doporučením příslušného školského poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo pediatra. Školské poradenské zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti s odkladem povinné školní docházky dítěte. Správní řízení o zápisu bude v tomto případě přerušeno do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 • pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je ředitelem školy stanoveno období v rozmezí od 1. 4. 2020 do 27. 4. 2020.
 • o přijetí dítěte bude rozhodnuto ředitelem školy. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní školu Kosmonosy je výsledkem správního řízení (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona. Toto rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na vývěsce před školou (zámkem) a na webových stránkách školy (www.zskosmonosy.cz) po ukončení přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. V případě odvolání zákonných zástupců z důvodu nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání postupuje ředitel školy v souladu s platnou legislativou. 

Formuláře žádostí jsou k dispozici ke stažení na stránkách školy: zskosmonosy.cz/dokumenty/.

Bližší informace k zápisu poskytne vedení školy
na tel. +420 778 002 243
nebo na e-mailu:
skolakosmonosy@seznam.cz

Opatření k zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021


Úřední hodiny pondělí a středa od 8:00 do 9:00
sekretariát školy:  tel. 778 002 279 


Potvrzení Žádosti o ošetřovné pro dítě do 13-ti let vydává škola i zpětně od vyhlášení nouzového stavu.

Pokud stačí Žádost o ošetřovné pro zaměstnavatele v elektronické for, zašlete žádost na e-mail jitka.urbanova@zskosmonosy.cz


Na základě rozhodnutí Vlády ČR se od 11. 3. do odvolání uzavírá ZŠ Kosmonosy (i pracoviště Horní Stakory) včetně školní družiny.


Ke stažení: Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020


Informace pro zákonné zástupce žáků

Na základě vyhlášení nouzového stavu přechází do odvolání základní škola ve všech ročnících na "domácí výuku“. Při této činnosti je nezbytná úzká spolupráce všech učitelů a zákonných zástupců  a samozřejmě aktivní přístup dětí k plnění zadaných úkolů.

 • Zadávání učiva bude probíhat formou týdenních plánů.
 • Zasílání učiva bude probíhat formou e-mailové komunikace mezi zákonným zástupcem a třídním učitelem.
 • K zasílání učiva budou používány výhradně e-mailové adresy zákonných zástupců (nikoli žáků).
 • Zákonný zástupce vždy potvrdí třídnímu učiteli přijetí e-mailu s učivem, a to opět e-mailem.
 • Zasílané e-maily budou obsahovat soubory učiva za jednotlivé předměty dle zvážení vyučujících.
 • Soubory učiva mohou obsahovat i odkazy na další internetové stránky, příp. na komunikační systém Bakaláři, část domácí úkoly.
 • Při vypracování zadání budou žáci postupovat dle uvedených pokynů.
 • Zpětná vazba bude probíhat již přímo s jednotlivými vyučujícími.

Pomoc rodičům a žáků prostřednictvím České televize - ZDE


NEPŘEHLÉDNĚTE

Pečivo – 4. B

Dáváme na vědomí, že dva pytle suchého pečiva putují do...

Žádný komentář

Basket Mladá Boleslav – 3. A

3.A se účastnila basketbalového utkání třetích tříd v Mladé Boleslavi....

Žádný komentář

Recitační soutěž – 4. B

Dne 11.2.2020  se konala recitační soutěž ve 4. B.  ...

Žádný komentář

Ovoce do škol, Bovýskova mapa – 4. B

Žádný komentář

Betlém Kosmonosy – 4. B

Žáci 4. B 10. 1. navštívili kostel v Kosmonosech. Měli...

Žádný komentář

Exkurze 3. A a 3. B

Žáci 3. A a 3. B  jeli 11.12. načerpat vánoční...

Žádný komentář

Abeceda peněz, vyhodnocení, beseda s paní knihovnicí

11. prosince 2019 žáci ze 4. B zhodnotili projekt ABECEDA...

Žádný komentář

4. A a 5. B – Dětská nota

Stejně jako minulý rok jsme se s dětmi vydali na...

Žádný komentář

Dopravní výchova Nadačního fondu Škoda Auto

Dne 31.10. proběhla ve třetích ročnících Dopravní výchova Nadačního fondu...

Žádný komentář

4.B – vánoční vyrábění – Česká spořitelna ABECEDA PENĚZ

Žádný komentář

Jak si užívá karanténu 5. B

Co dělám v době karantény Když nám oznámili 11. března že...

Žádný komentář

Jaro – video od žáka ze 4. B

Žák Štefan ze třídy 4. B ve spolupráci s dospěláky...

Žádný komentář

Recitační soutěž 3. A

V únoru proběhlo v naší třídě třídní kolo recitační soutěže....

Žádný komentář

Sběr papíru – vyhodnocení 4. B

Školní sběr papíru 1. místo –  Anička Šemberová – 100...

Žádný komentář

Batůžkový projekt – 4. B

Žádný komentář

Barevný týden 4. B

Pondělí – modrá Úterý – zeleno-žlutá Středa – duhová Čtvrtek...

Žádný komentář

Aktivity 3. A – září až prosinec

Září V září jsme se přivítali v nové třídě na...

Žádný komentář

Návštěva 4. B

Poděkování třídě 4. B a paní učitelce Eichlerové na stránkách...

Žádný komentář

Abeceda peněz – Vánoční jarmark

Dne 10. prosince 2019 se uskutečnil  v Mladé Boleslavi jarmark...

Žádný komentář

7. A a vajíčko

Sedmáci prozkoumali slepičí vajíčko. Co zjistili: ověřili si stavbu vajíčka,...

Žádný komentář